Industrijska Reverzna osmoza RO 300 RO 600 RO 900

Kategorije:ASORTIMAN, RO UREĐAJI

Uređaji za desalinaciju omekšane pitke vode prema važećimevropskim i svjetskim regulativama za pitke vode (bez prisustva slobodnog hlora) sa radom na principu reverzne osmoze.
Dizajn uređaja:

Nosivi okvir od nehrđajućeg čelika, samostojeći.

Specijalni ulazni filter sa 5 μm filter kertridžom, višestepenacentrifugalna pumpa visokog pritiska i niskog nivoa buke, niskoenergetski reverzno osmozni moduli sa energetski efikasnim PA/PS kompozitnim membranama u GRP kolonama sa unutarnjom oblogom, NSF certificirani.

Ventili za uzorkovanje napojne vode i permeata od nehrđajućeg čelika, solenoidni/membranski ventili na ulazu i za ispiranje membrana, igličasti regulacioni ventili za podešavanje protoka permeata, koncentrata i recirkulacije koncentrata.

Manometri za mjerenje ulaznog i izlaznog pritiska pred-filtera, pritiska pumpe, radnog pritiska i pritiska koncentrata, presostat za kontrolu pritiska napojne vode i pritiska visokotlačne pumpe.Mjerači protoka permeata, koncentrata i recirkulacije koncentrata, tip: rotametar.

Kontroler za prikaz radnog i kontrolnog statusa, sa LCD displejom 128×64 dot matrix sa pozadinskim osvjetljenjem.

Kontrolne funkcije: visok i nizak nivo spremnika napojne vode, alarm niskog pritiska napojne vode, alarm visokog pritiska visokotlačne pumpe, visok i nizak nivo spremnika permeata, mjerenje elektroprovodljivosti napojne vode 0-4000 μS/cm, mjerenje elektroprovodljivodti permeata 0-20μS/cm, 0-200 μS/cm (automatski odabir) sa automatskomtemperaturnom kompenzacijom za referentnu temperaturu 25 oC, prikaz stepena desalinacije u % i temperature vode.

RS485 odvojeni interfejs, standardni Modbus komunikacioni RTU protokol, baud rate 2400, 4800, 9600 namjestiv preko tipkovnice.

Upravljanje: ulazni solenoidni ventil, niskotlačna pumpa, visokotlačna pumpa, solenoidni ventil za ispiranje membrana.

Mjerne elektrode elektroprovodljivosti sirove vode i permeata od nehrđajućeg čelika AISI 316 i titana.

Konfiguracija i dimenzije mogu varirati u ovisnosti od specifičnih zahtjeva korisnika.
Uređaji su dizajnirani za maksimalan sadržaj TDS od 1.000 mg/l, temperaturu vode od 15 °C, maksimalni SDI indeks 3 i slobodan izlaz permeata. Pod ovim uvjetima uređaji će imati deklarisani protok permeata u periodu od min. 3 godine. Iskoristivost permeata ovisi o kvalitetu sirove vode i vrsti predtretmana.